Nagar Panchayat Bithoor

District - Kanpur Nagar

Mr. Shailendra Yadav

 • AJIMULLA NAGAR
 • +91 9369789171

Mrs. Mohini Devi

 • BRAHM NAGAR
 • +91 7800683032

Mrs. Prabha Shukla

 • DHRUV NAGAR
 • +91 9026285311

Mr. Rakesh Dixit

 • LAVKUSH NAGAR
 • +91 9935427289

Mrs. Archana Sharma

 • LAXMI BAI NAGAR
 • +91 9807111532

Mrs. Rani

 • MAHARISHI VALMIKI NAGAR
 • +91 9198742450

Mrs. Sarojni

 • MAINAWATI NAGAR
 • +91 8009108740

Mr. Jagdish

 • PESHWA NAGAR
 • +91 7607992834

Mr. Ajeet

 • SUBEDAR NAGAR
 • +91 8563059974

Mrs. Seema

 • TATYATOPE NAGAR
 • +91 9169268317